Geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen

Contact opnemen
Het Kevertje B.V. is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Organisatie Het Kevertje BV Heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden.. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de directie. Zij is te bereiken per email: saskia@hetkevertje.nl . Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Interne klantafhandeling

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij www.klachtenloket-kinderopvang.nl
Of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie:
In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het registratienummer van het Kevertje BV is 120097.

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen