Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kinderdagverblijf Het Kevertje

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
 • Maand: 30 (zegge: dertig) kalenderdagen;
 • Kinderdagverblijf: Het Kevertje, zijnde de onder nummer 202038786 geregistreerde voorziening waar op werkdagen tussen de uren 07:45 en 18:00 in homogene groepen kinderopvang plaatsvindt voor kinderen tussen de leeftijd van tien weken en vier jaren;
 • Kinddossier: het dossier omtrent het specifieke kind, in ieder geval omvattend; de ondertekende Overeenkomst; de voedingstijdenlijst en een overzicht van de noodzakelijke en medische contactgegevens;
 • Document huisregels: document met praktische informatie over de gang van zaken op het kinderdagverblijf;
 • Houder: Het Kevertje, zijnde degene aan wie een onderneming als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007 toebehoort en die met die onderneming een Kindercentrum exploiteert;
 • Ouder: bloed- of aanverwant in opgaande lijn of de pleegouder van een kind die een Overeenkomst sluit betreffende het afnemen van de dienst kinderopvang voor het kind met het Houder;
 • Beroepskracht: degene die werkzaam is bij de Houder, bezoldigd is en belast is met de verzorging, de opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en die voldoet aan de opleidingseisen;
 • Beroepskracht in opleiding: degene die de beroepsbegeleidende (BBL) of beroepsopleidende (BOL) leerweg, bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs volgt en beschikt over een arbeidsovereenkomst met de Houder van het Kindercentrum, en ten behoeve van beroepspraktijkvorming is belast met de verzorging, de opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen bij een Kindercentrum;
 • Ouderbetrokkenheid: betrokkenheid van de Ouder van de geplaatste kind(eren) met betrekking tot zaken die rechtstreeks verband houden met (beleid omtrent) de opvang van zijn of haar kind(eren) en met betrekking tot het vaststellen of wijzigen van een regeling op het gebied van de behandeling van klachten;
 • Oudercommissie: advies- en overlegorgaan ingesteld door de Houder, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouder(s) van de geplaatste kinderen;
 • Partij (-en): Houder of Ouder. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt, worden Houder en Ouder bedoelt;
 • Overeenkomst: De (plaatsings)overeenkomst (inclusief de daarbij behorende bijlagen) van de kinderopvang tussen de Ouder en het Kindercentrum;
 • Werkdagen: de dagen van de week met uitzondering van de zaterdag en de zondag;
 • Sluitingsdagen: de algemeen erkende feestdagen, inclusief 5 mei (1 keer per 5 jaar). Het Kindercentrum is verder gesloten tussen Kerst en Oud en Nieuw en op de dag na Hemelvaart en behoudt zich het recht voor een maximum van drie nader aan te wijzen sluitingsdagen vast te stellen t.b.v. scholing en werkzaamheden in of aan het gebouw.

Artikel 2 – Identiteit Houder

 

Naam Houder: Het Kevertje B.V.
Handelend onder de naam: Het Kevertje B.V.
Wettelijke vertegenwoordiger: Drs. S.C.H.M. van Dam - Broers
Vestigingsadres: Westerkade 36 3511 HC Utrecht
Telefoonnummer: 030 2332823
Openingstijden: 07.45 – 18.00 uur
E-mailadres: info@hetkevertje.nl
KvK-nummer: 30163057

2. Houder wordt hierna nader aangeduid als “Het Kevertje”.

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Het Kevertje en/of alle met Het Kevertje gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Ouder en Het Kevertje. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Ouder en Het Kevertje zijn overeengekomen.
 2. Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Het Kevertje. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Het Kevertje en derden worden ingeroepen indien Het Kevertje deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bekrachtigd.
 3. Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Ouder beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Het Kevertje voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Het Kevertje zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Ouder zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.hetkevertje.nl
 5. Het Kevertje is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn 30 (zegge: dertig) dagen na dagtekening van de wijziging. De wijziging wordt gecommuniceerd middels e-mail aan alle Ouders.
 6. Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van eenieder die door Het Kevertje wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Het Kevertje aansprakelijk is of kan zijn.
 7. De Ouder erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit tot het geven van een opdracht aan Het Kevertje in welke vorm dan ook.
 8. Met uitzondering van het sluiten van de Overeenkomst is Het Kevertje gerechtigd rechten en verplichting voorvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Het Kevertje behoeft hiervoor geen toestemming van de Ouder.

Artikel 4. Aanbod en aanvaarding

 1. Na het verstrijken van 3 (zegge: drie) Maanden zwangerschap kan aan Het Kevertje worden verzocht om een aanbod voor kinderopvang te doen.
 2. Alle aanbiedingen door Het Kevertje zijn 14 (zegge: veertien) Dagen geldig. Wanneer een aanbieding vrijblijvend, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld.
 3. De aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Ouder mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Het Kevertje niet.
 4. Mondelinge toezeggingen verbinden Het Kevertje slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Het Kevertje zijn bevestigd.
 5. Het Kevertje kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Ouder had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 7. Aan tweede en volgende kinderen van dezelfde Ouder(s) wordt voorrang verleend, indien het eerdere kind reeds is geplaatst, dan wel indien opvang van het eerdere kind uiterlijk 2 (zegge: twee) Maanden geleden en in goede harmonie beëindigd is.
 8. Voorrang wordt tevens verleend aan kinderen waarvoor een wijzigingsverzoek is ingediend.
 9. Eerst na ontvangst van het ondertekende aanbod door de Ouder, kan Het Kevertje definitief aangeven of er ruimte is voor kinderopvang op de aangegeven dagen en tijden, alsmede of het kindprofiel aansluit op het opvangprofiel.
 10. Indien er op het betreffende moment geen ruimte is voor plaatsing van het kind zal het verzoek op een wachtlijst worden geplaatst.
 11. Het aanbod vanuit Het kevertje omvat in ieder geval informatie over:
 • de beschikbare ingangsdatum voor plaatsing;
 • soort opvang en mogelijkheden voor flexibele opvang en eventuele extra diensten;
 • aanvang en duur wenperiode;
 • de op dat moment geldende prijs voor de kinderopvang;
 • het pedagogisch beleidsplan;
 • het hygiëne beleid, het veiligheidsbeleid, het ziektebeleid, medisch handelen, kindermishandeling, privacyverklaring;
 • het Document huisregels
 • de klachtenprocedure;
 • openings- en sluitingstijden en openings- en sluitingsdagen;
 • reglement Oudercommissie;
 • de al dan niet door Het Kevertje te verzorgen voeding en de mogelijkheid van het maken van specifieke afspraken omtrent voeding, ontwikkeling en verzorging;
 • informatie aangaande de groep, de getalsverhouding tussen groepsleiding en het aantal kinderen per leeftijdscategorie, en de beschikbare ruimte;
 • informatie-uitwisseling, vorm en frequentie, waaronder het aantal oudergesprekken dat in principe per jaar plaatsvindt;
 • verplichte minimumafname;
 • de wijze van betaling en eventuele meerkosten bij afwijkende betalingswijzen;
 • de annuleringsvoorwaarden en annuleringskosten;
 • de inschrijfvoorwaarden, waaronder de inschrijfkosten;
 • de opzegtermijn en de dag van de maand waartegen kan worden opgezegd.

12. Aanvaarding van het aanbod door de Ouder kan uitsluitend door schriftelijk ondertekening geschieden. Na ontvangst van het ondertekende aanbod (en de daarbij behorende bepalingen) is de Ouder gebonden aan de Overeenkomst.

Artikel 5. Voorwaarden voor plaatsing

 1. Er geldt een minimumafname van een dag per week voor de kinderdagopvang van Het Kevertje.
 2. In het Kinderdagverblijf wordt de Nederlandse taal als voertaal gebruikt.
 3. De Ouder dient zorg te dragen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor het geplaatste kind.
 4. Het Kevertje is verplicht zich te houden aan de Meldplicht Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
 5. Het Kevertje is verplicht op de gezondheid van het kind te letten en daarover met de Ouder te communiceren.

Artikel 6. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt schriftelijk of electronisch tot stand op het moment dat de Ouder een exemplaar van het aanbod voorziet van zijn of haar schriftelijke dan wel elektronische handtekening en Het Kevertje deze heeft ontvangen. Het Kevertje is eerst gebonden aan het door de Ouder ondertekende aanbod nadat het geheel schriftelijk is bevestigd door Het Kevertje.
 2. De Overeenkomst kinderdagopvang van 0-4 jarigen wordt gesloten voor het tijdsverloop tot het aanbreken van de vierde verjaardag van het kind. De Overeenkomst eindigt op dat moment van rechtswege.
 3. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de Overeenkomst onverlet. Incidentele kosten worden apart aan de Ouder gefactureerd.
 4. In geval van een incidentele mindering in het aantal plaatsingseenheden blijft het overeengekomen bedrag onverkort verschuldigd.
 5. In de Overeenkomst afgesproken tarieven zijn bindend.

Artikel 7. Tarieven en extra kosten

 1. Het Kevertje is gerechtigd de plaatsingskosten tweemaal per jaar aan te passen ten behoeve van het komende kalenderjaar in welk geval de Ouder gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden met inachtneming van de opzeggingstermijn. Het Kevertje zal hiertoe een kennisgevingtermijn van één maand en een week aanhouden.
 2. Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen en/of bepalingen zullen per direct en onverkort door Het Kevertje mogen worden doorbelast aan de Ouder.
 3. Per jaar verwerkt Het Kevertje tweemaal gratis een verzoek tot wijziging in de Overeenkomst door de Ouder indien mogelijk. Vanaf de derde keer dat een Overeenkomst op verzoek van de Ouder wordt gewijzigd, wordt een bedrag ad € 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.
 4. Alle kinderen dienen vóór 18.00 uur te worden opgehaald. Bij het niet tijdig ophalen van een kind worden extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten betreffen in ieder geval de extra loon en verblijfkosten die Het Kevertje dient te voldoen en worden per kwartier berekend tegen het daarvoor geldende tarief.
 5. Incidenteel genoten kinderopvangdagen worden achteraf en aanvullend in rekening gebracht.
 6. Aan het eind van het lopende jaar wordt eenmaal kosteloos een jaaropgave van de werkelijk in rekening gebrachte opvangkosten aan de Ouder verstrekt. Indien nogmaals een zelfde jaaropgave moet worden verstrekt zal hiervoor een bedrag ad € 7,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.
 7. De periode dat het kind niet aanwezig is door ziekte of door vakantie laat de betalingsverplichting van de Ouder onverlet.
 8. De niet genoten opvang door Nationale Sluitingsdagen laat de betalingsverplichting van de Ouder onverlet.

Artikel 8. (Wan)betaling

 1. De Ouder is verantwoordelijk voor tijdige betaling van de kinderopvangkosten aan Het Kevertje. De betalingsverplichting vloeit voort uit de gesloten Overeenkomst tussen de Ouder en Het Kevertje.
 2. De factuur wordt een maal per jaar (digitaal in pdf) aan de Ouder toegezonden. Op de factuur worden de maandelijkse kosten van de kinderopvang aangegeven.
 3. De maandelijkse kosten dienen uiterlijk door Het Kevertje te zijn ontvangen op de laatste werkdag van de maand die vooraf gaat aan de op te nemen kinderopvang door de Ouder. De op de bankafschriften van Het Kevertje aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.
 4. Losse opvangdagen en/of incidentele kosten worden apart door Het Kevertje in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt 14 (zegge: veertien) dagen.
 5. Indien de Ouder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ouder van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is, na afloop van de betalingstermijn, dan wel in geval van facturering zodra 14 (zegge: veertien) dagen zijn verstreken na de factuurdatum.
 6. Het Kevertje zal na het verstrijken van de betreffende betalingstermijn nog tweemaal schriftelijk een betalingsherinnering toezenden waarin de gelegenheid wordt geboden om alsnog binnen 14 (zegge: veertien) dagen het openstaande factuurbedrag te voldoen. Deze herinnering zal tevens omvatten:
 • een waarschuwing van beëindiging van de Overeenkomst na twee maanden onbetaalde opvang;
 • een aanzegging van de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit buitengerechtelijke incassokosten 2016;
 • een aankondiging de rente in rekening te brengen tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 1. Iedere betaling van de Ouder strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door de Ouder verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Het Kevertje, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.
 2. Slechts met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Het Kevertje kan er een betalingsregeling worden overeengekomen tussen Het Kevertje en de Ouder.

Artikel 9. Wijziging

 1. De Ouder(s) kan/kunnen een structurele wijziging van (het aantal) plaatsingeenheden aanvragen. Het schriftelijk verzoek daartoe zal leiden tot het doen van een nieuw aanbod door Het Kevertje. Indien beide partijen instemmen met het nieuwe aanbod komt er aldus een nieuwe Overeenkomst, onder de dan geldende (algemene) voorwaarden en tarieven tot stand.
 2. Tussen het moment van indienen van het schriftelijke verzoek tot wijziging en de eventuele uitvoering daarvan, wordt een termijn van 1 (zegge: eenn) maand als redelijk gezien.
 3. Een incidentele wijziging van plaatsings- dagen en tijden dient bij voorkeur 2 (zegge: twee) weken van te voren worden aangevraagd. Het Kevertje is eerst gebonden aan deze incidentele wijziging na schriftelijke bevestiging van de aanvraag.
 4. Individuele afwijkingen die geen betrekking hebben op de wijziging van plaatsingseenheden zoals gesteld in lid 1, met inbegrip van aanvullingen dan uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk tussen Het Kevertje en de Ouder worden vastgesteld.

Artikel 10. Annulering of opzegging

 1. Vanaf het moment van ondertekening van de Overeenkomst tot 1 (zegge: een) maand voor definitieve aanvangsdatum van de opvang zoals overeengekomen in de Overeenkomst kan de Overeenkomst kosteloos worden geannuleerd. Nadien zijn annuleringskosten verschuldigd ten hoogte van 1 (zegge: een) maand kinderopvangkosten.
 2. De ouder(s) kan/kunnen de Overeenkomst door schriftelijke opzegging beëindigen. Bij deze schriftelijke opzegging wordt een opzegtermijn van 1 (zegge: een) maand als redelijk gezien.
 3. Het Kevertje kan de Overeenkomst met onmiddellijk ingang beeindigen indien gewichtige redenen daartoe nopen. Onder gewichtige redenen vallen onder andere, maar niet uitsluitend de situatie:
  - waarin de Ouder heeft opgehouden te voldoen aan de verplichtingen welke aan zijn zijde voortvloeien uit de Overeenkomst;
  - waarin het geplaatste kind een gevaar voor de omgeving vormt;
  - waarbij de relatie tussen Het Kevertje en de Ouder dusdanig verstoord is dat continuering van de Overeenkomst niet langer houdbaar is;
  - waarin er langer dan 2 (zegge: twee) maanden achtereen en zonder gegronde reden daartoe, geen gebruik is gemaakt van de overeengekomen opvang. In dit laatste geval blijven de kosten welke gepaard gaan met de niet genoten opvang onverkort verschuldigd.
 4. Ouders kunnen een hele dag of een halve dag extra opvang afnemen, indien de ruimte beschikbaar is. Kosteloos annuleren van extra opvang kan tot 24 uur tevoren.

Artikel 11. Zorgplicht

 1. Het Kevertje voldoet aan de wettelijke bepalingen, de vereisten in de toepasselijke gemeentelijke verordening betreffende kinderopvang en de landelijke richtlijnen voor kinderdagverblijven en is geregistreerd bij de GGD van de gemeente Utrecht.
 2. Het Kevertje biedt verantwoorde kinderopvang aan, waaronder wordt verstaan opvang die bijdraagt aan en stimuleert tot een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Het Kevertje voert hiertoe een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk zijn gewaarborgd.
 3. De Ouder is verplicht bijzonderheden van medische aard en/of ontwikkelingen van het kind (vooraf) aan Het Kevertje schriftelijk te melden.
 4. Het Kevertje kan van de Ouder eisen dat de ophaalbevoegdheid van het Kind door een ander dan de Ouder schriftelijk door de Ouder wordt vastgelegd en dat deze ander zich identificeert bij het ophalen van het kind.
 5. Zowel Het Kevertje als de Ouder verplichten zich voor zover mogelijk om zorg te dragen voor een adequate informatie-uitwisseling over het kind.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

 1. Alle door Het Kevertje verstrekte stukken, zoals rapporten, plannen, documenten, reglementen, overeenkomsten etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Ouder en mogen niet door de Ouder zonder voorafgaande toestemming van Het Kevertje worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Partijen zijn op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar ontvangen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De Partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens

 1. Het Kevertje verwerkt persoonsgegevens conform de regels zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. In het privacyreglement van Het Kevertje is vastgelegd op welke wijze Het Kevertje omgaat met persoonsgegevens.
 3. Zowel bij de aanmelding als bij de ondertekening van de Overeenkomst dient de Ouder toestemming te verlenen voor de verwerking van de persoonsgegevens.
 4. Het privacyreglement wordt aan de Ouder overhandigd voor het moment waarop de Ouder persoonsgegevens verstrekt aan Het Kevertje. Het privacyreglement is tevens gepubliceerd op de website van Het Kevertje.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Het Kevertje heeft conform de vereisten genoemd in de Wet Kinderopvang een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor zichzelf en haar personeel, waaronder mede begrepen stagiaires en vrijwilligers. Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door Ouder te bewijzen, draagt Het Kevertje generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zover deze schade niet door de aansprakelijkheidsverzekering van Het Kevertje wordt gedekt.
 2. Ouder is gehouden Het Kevertje schadeloos te stellen voor- en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Het Kevertje instellen ter zake van schade ontstaan door het namens de Ouder in opvang genomen kind.
 3. Indien een opdracht tot plaatsing voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting.
 4. Bij brengen van het kind gaat de verantwoording over het kind van de Ouder eerst over op Het Kevertje na mondelinge overdracht aan de betreffende leidster. Bij ophalen van het kind gaat de verantwoording over het kind over op de Ouder zodra de overdracht op de Ouder door een leidster van Het Kevertje heeft plaatsgevonden.
 5. Het Kevertje heeft ten behoeve van de kinderen en het personeel een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Artikel 16. Klachtenregeling

 1. Het Kevertje heeft een klachtenprocedure die wordt omschreven in het [invullen, bijvoorbeeld het Document huisregels] en op de website www.[invullen].nl.
 2. Het Kevertje behandelt een klacht conform deze klachtenprocedure. In geval van een klachtwaardige gebeurtenis dient de Ouder deze klacht binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de gebeurtenis schriftelijk bij Het Kevertje bekend te maken. Indien gewenst kan hiertoe een standaardformulier worden verkregen bij Het Kevertje. De klacht zal in dat geval eerst worden behandeld door Het Kevertje.
 3. Indien de Ouder zulks wenselijk acht, kan de klacht tevens worden voorgelegd aan de oudercommissie of bij een externe klachtencommissie: de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen te Den-Haag, www.degeschillencomissie.nl of www.klachtenloketkinderopvang.nl .

De Geschillencommissie zal zich uitlaten over het gegrond, dan wel ongegrond zijn van een klacht. Uitspraken en/of adviezen van de Geschillencommissie is bindend voor Partijen. Het registratienummer van het Kevertje BV is 120097.

Artikel 17. Geschillen

 1. Op deze Overeenkomst alsmede op de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten en overige rechtshandelingen waaronder mede begrepen de Algemene Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door één Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) deze Overeenkomst en/of met de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Het Kevertje gevestigd is, tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd is verklaard.
 3. In geval van nietigheid c.q. vernietigbaarheid van een of meer bepalingen uit deze Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden en/of met de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen zullen in dat geval in plaats van de nietige c.q. vernietigbare bepaling een nieuwe bepaling overeenkomen die zoveel mogelijk overeenstemt met de bedoeling van Partijen.
Contact opnemen